قیمت و کیفیت

قیمت و کیفیت

قیمت و کیفیت

«کیفیت» و «قیمت» دو عنصر اساسی در تصمیم گیریهای مدیریتی مربوط به فراهم آوری کالاها است. بسیاری از مصرف­کنندگان، قیمت را به عنوان ملاک کیفیت پذیرفته و در مقابل بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان، برای القای کیفیت به مشتری، قیمتهای بالاتری را برای کالای خود در نظر می­گیرند. درکالا های ساختمانی نظیر تیرجه نیز این مهم صادق است.
سنجش میزان ارتباط بین این دو متغیر در کالاها راهگشای تصمیم­گیری مدیران در این زمینه است.