نام مشتری : شماره همراه :
تک شش :::: 1.6 :::: 0.6 :::: 300000 ==== 457,026
دوبل شش :::: 2.6 :::: 1 :::: 300000 ==== 581,026
تک هشت :::: 1.8 :::: 1 :::: 300000 ==== 581,026
دوبل هشت :::: 2.8 :::: 1.7 :::: 285000 ==== 772,526
دوبل 5 :::: 2*5 :::: 0.86 :::: 310000 ==== 546,226
دوبل 4.5 :::: 2*4.5 :::: 0.7 :::: 310000 ==== 495,026

قیمت میلگرد : 280,000
هزینه ها : 271,026
سود اضافه : 0
ردیف طول تیرچه تعداد   میلگرد بالا میلگردپایین تقویت درصد طول تقویت زیگزاگ   جمع متراژ قیمت هر متر طول جمع قیمت (ریال)   میلگرد بالا میلگرد پایین تقویت وزن میلگرد یک متر قیمت زیگزاگ
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60            
متراژ کل :  
تعداد شاخه : 
جمع کل :