نام مشتری : شماره همراه :
تک شش :::: 1.6 :::: 0.6 :::: 325000 ==== 541,000
دوبل شش :::: 2.6 :::: 1 :::: 325000 ==== 675,000
تک هشت :::: 1.8 :::: 1 :::: 313000 ==== 663,000
دوبل هشت :::: 2.8 :::: 1.7 :::: 313000 ==== 889,100
دوبل 5 :::: 2*5 :::: 0.86 :::: 325000 ==== 628,100
دوبل 4.5 :::: 2*4.5 :::: 0.7 :::: 325000 ==== 574,500

قیمت میلگرد : 325,000
هزینه ها : 340,000
سود اضافه : 0
ردیف طول تیرچه تعداد   میلگرد بالا میلگردپایین تقویت درصد طول تقویت زیگزاگ   جمع متراژ قیمت هر متر طول جمع قیمت (ریال)   میلگرد بالا میلگرد پایین تقویت وزن میلگرد یک متر قیمت زیگزاگ
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60            
متراژ کل :  
تعداد شاخه : 
جمع کل :