طراحی تیرچه

در این بخش قصد داریم طراحی تیرچه را به طور کامل شرح دهیم.

طراحی تیرچه

طراحی تیرچه

تیرچه پاشنه بتن

طراحی تیرچه پاشنه بتن مانند یک تیر تی شکل انجام می شود. قبل از بیان روابط طراحی، و برای راحتی کاربرانی که به اصول مهندسی آشنا نیستند. جداول نشریه 534 سازمان برنامه و بودجه را می آوریم. و نحوه استفاده از آن را بیان می کنیم.

جداول نشریه 534(جداول برای طراحی تیرچه بدون محاسبات)

نشریه 534

نشریه 534

با استفاده از جداول نشریه 534 به راحتی می توان میلگرد های تیرچه را طراحی کرد.

راهنمای استفاده از جداول

مراحل استفاده از جدول نشریه

برای استفاده از جداول طراحی تیرچه مراحل زیر را طی کنید.

1- با توجه به ضخاوت سقف یکی از سه جدول زیر را انتخاب کنید.

2-در مرحله بعد با توجه به مقاومت تسلیم میلگرد ها (تنش تسلیم) ردیف را مشخص کنید.

3- با توجه به فاصله محور به محور تیرچه ها ستون مورد نظر را انتخاب کنید.

میلگرد های کششی تیرچه ها از نوع A3 می باشد. و مقاومت تسلیم این میلگرد4000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد.  برای طرحی باید از این ردیف استفاده کنیم.

در ایران معمولا فاصله محور تا محور در تیرچه های بتنی 50 سانتی متراست. در نتیجه برای طراحی بیشتر از این ردیف استفاده می شود.

با توجه به مطالب بیان شده برای سقف های با ضخامت 25 سانتی متری از جدول شماره 20. برای سقف با ضخامت 30 سانتی متری از جدول شماره 44. برای سقف با ضخامت 35 سانتی متری از جدول شماره 68 استفاده می شود.

جداول راهنما
ضخامت سقف 25 سانتی متر
فاصله محور تا محور تیرچه ها (سانتی متر)
45 50 55 60 65 70
مقاومت تسلیم میلگرد(کیلو گرم بر سانتی متر مربع) 2200 1 2 3 4 5 6
3000 7 8 9 10 11 12
3500 13 14 15 16 17 18
4000 19 20 21 22 23 24
ضخامت سقف 30 سانتی متر
فاصله محور تا محور تیرچه ها (سانتی متر)
45 50 55 60 65 70
مقاومت تسلیم میلگرد(کیلو گرم بر سانتی متر مربع) 2200 25 26 27 28 29 30
3000 31 32 33 34 35 36
3500 37 38 39 40 41 42
4000 43 44 45 46 47 48
ضخامت سقف 35 سانتی متر فاصله محور تا محور تیرچه ها (سانتی متر)
45 50 55 60 65 70
مقاومت تسلیم میلگرد(کیلو گرم بر سانتی متر مربع) 2200 49 50 51 52 53 54
3000 55 56 57 58 59 60
3500 61 62 63 64 65 66
4000 67 68 69 70 71 72

4- با توجه به بار مرده و زنده، و ضرایب تعیین شده ستون مربوط به بار مورد نظر، را انتخاب میکنیم.(ردیف سبز رنگ) و عدد مربوط به طول موثر دهانه را مشخص می کنیم.  در نهایت میلگردهای کششی (میلگرد پایین) را از آن استخراج میکنیم.

جدول شماره 44

سطح مقطع
لنگر مقاوم
طول موثر دهانه
As M وزن کل سقف= 1.25* کل بار مرده (وزن تیرچه بلوک + تیغه ها + کف سازی) + 1.5 * بار زنده
میلگردها cm2 kg.m
700
800
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1300
1400
1600
1800
2000
2200
6+6 0.57 359 2.86 2.68 2.53 2.46 2.40 2.34 2.28 2.23 2.19 2.10 2.02 1.89 1.79 1.69 1.62
6+6+6 0.85 537 3.50 3.28 3.09 3.01 2.93 2.86 2.79 2.73 2.68 2.57 2.48 2.32 2.18 2.07 1.98
8+8 1.01 633 3.80 3.56 3.35 3.27 3.18 3.11 3.03 2.97 2.91 2.79 2.69 2.52 2.37 2.25 2.15
8+8+6 1.29 1073 4.95 4.63 4.37 4.25 4.14 4.04 3.95 3.86 3.78 3.63 3.50 3.28 3.09 2.93 2.79
8+8+8 1.51 1253 5.35 5.01 4.72 4.59 4.48 4.37 4.27 4.17 4.09 3.93 3.78 3.54 3.34 3.17 3.02
10+10 1.57 1299 5.45 5.10 4.81 4.68 4.56 4.45 4.35 4.25 4.16 4.00 3.85 3.60 3.40 3.22 3.07
10+10+6 1.85 1528 5.91 5.53 5.21 5.07 4.94 4.83 4.71 4.61 4.51 4.34 4.18 3.91 3.69 3.50 3.33
10+10+8 2.07 1705 A6.24 5.84 5.51 5.36 5.22 5.10 4.98 4.87 4.77 4.58 4.41 4.13 3.89 3.69 3.52V
12+12 2.26 1850 A6.50 A6.08 5.73 5.58 5.44 5.31 5.19 5.07 4.97 4.77 4.60 4.30 4.05 3.85V 3.67V
12+12+8 2.76 2248 A7.17 A6.70 A6.32 A6.15 6.00 5.85 5.72 5.59 5.47 5.26 5.07 4.74V 4.47V 4.24V 4.04V
12+12+10 3.05 2470 B7.51 A7.03 A6.63 A6.45 A6.29 A6.13 5.99 5.86 5.74 5.51 5.31V 4.97V 4.69V 4.45V 4.24V
14+14 3.08 2485 B7.54 A7.05 A6.65 A6.47 A6.31 A6.15 6.01 5.88 5.76 5.53V 5.33V 4.98V 4.70V 4.46V 4.25V
14+14+8 3.58 2874 B8.11 B7.58 A7.15 A6.96 A6.78 A6.62 A6.47V A6.32V A6.19V 5.95V 5.73V 5.36V 5.05V 4.80V 4.57V
14+14+10 3.86 3091 B8.41 B7.86 B7.41 A7.22 A7.03V A6.86V A6.71V A6.56V A6.42V A6.17V 5.94V 5.56V 5.24V 4.97V 4.74V
16+16 4.02 3199 C8.55 B8.00 B7.54 B7.34V A7.15V A6.98V A6.82V A6.67V A6.53V A6.27V A6.05V 5.66V 5.33V 5.06V 4.82V
16+16+10 4.81 3789   C8.70V B8.21V B7.99V B7.79V B7.60V B7.42V B7.26V A7.11V A6.83V A6.58V A6.16V 5.80V 5.51V 5.25V
16+16+12 5.15 4045   C8.99V C8.48V B8.25V B8.04V B7.85V B7.67V B7.50V B7.34V A7.06V A6.80V A6.36V 6.00V 5.69V 5.42V
16+16+14 5.56 4344     C8.79V C8.55V B8.34V B8.14V B7.95V B7.77V B7.61V B7.31V A7.05V A6.59V A6.21V 5.90V 5.62V
16+16+16
6.03 4686       C8.88V C8.66V C8.45V B8.26V B8.07V B7.90V B7.59V B7.32V A6.85V A6.45V A6.12V 5.84V

جدول شماره 68

سطح مقطع
لنگر مقاوم
طول موثر دهانه
As M وزن کل سقف= 1.25* کل بار مرده (وزن تیرچه بلوک + تیغه ها + کف سازی) + 1.5 * بار زنده
میلگردها
cm2
kg.m
700
800
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1300
1400
1600
1800
2000
2200
6+6 0.57 424 3.11 2.91 2.74 2.67 2.60 2.54 2.48 2.43 2.38 2.28 2.20 2.06 1.94 1.84 1.76
6+6+6 0.85 634 3.81 3.56 3.36 3.27 3.19 3.11 3.04 2.97 2.91 2.79 2.69 2.52 2.37 2.25 2.15
8+8 1.01 749 4.14 3.87 3.65 3.55 3.46 3.38 3.30 3.23 3.16 3.04 2.93 2.74 2.58 2.45 2.33
8+8+6 1.29 1270 5.39 5.04 4.75 4.62 4.51 4.40 4.30 4.20 4.11 3.95 3.81 3.56 3.36 3.19 3.04
8+8+8 1.51 1483 5.82 5.45 5.14 5.00 4.87 4.75 4.65 4.54 4.45 4.27 4.12 3.85 3.63 3.44 3.28
10+10 1.57 1540 5.93 5.55 5.23 5.09 4.96 4.84 4.73 4.63 4.53 4.35 4.19 3.92 3.70 3.51 3.35
10+10+6 1.85 1812 6.44 6.02 5.68 5.52 5.38 5.25 5.13 5.02 4.92 4.72 4.55 4.26 4.01 3.81 3.63
10+10+8 2.07 2023 6.80 6.36 6.00 5.84 5.69 5.55 5.42 5.30 5.19 4.99 4.81 4.50 4.24 4.02 3.84
12+12 2.26 2196 A7.08 6.63 6.25 6.08 5.93 5.78 5.65 5.53 5.41 5.20 5.01 4.69 4.42 4.19 4.00
12+12+8 2.76 2671 A7.81 A7.31 6.89 6.71 6.54 6.38 6.23 6.10 5.97 5.73 5.52 5.17 4.87 4.62V 4.41V
12+12+10 3.05 2936 A8.19 A7.66 A7.22 A7.03 6.85 6.69 6.53 6.39 6.26 6.01 5.79 5.42 5.11V 4.85V 4.62V
14+14 3.08 2956 A8.22 A7.69 A7.25 A7.06 6.88 6.71 6.56 6.41 6.28 6.03 5.81 5.44V 5.13V 4.86V 4.64V
14+14+8 3.58 3422 B8.84 A8.27 A7.80 A7.59 A7.40 A7.22 A7.06 6.90 6.75 6.49 6.25V 5.85V 5.52V 5.23V 4.99V
14+14+10 3.86 3682 B9.17 B8.58 A8.09 A7.88 A7.68 A7.49 A7.32 A7.16 7.01V 6.73V 6.49V 6.07V 5.72V 5.43V 5.17V
16+16 4.02 3814 B9.34 B8.73 A8.23 A8.01 A7.81 A7.62 A7.45 A7.28V A7.13V 6.85V 6.60V 6.18V 5.82V 5.52V 5.27V
16+16+10 4.81 4524 C10.17 B9.51 B8.97 B8.73V B8.51V A8.30V A8.11V A7.93V A7.77V A7.46V A7.19V 6.73V 6.34V 6.02V 5.74V
16+16+12 5.15 4833   C9.83 B9.27V B9.02V B8.79V B8.58V A8.38V A8.20V A8.03V A7.71V A7.43V 6.95V 6.55V 6.22V 5.93V
16+16+14 5.56 5195   C10.19V B9.61V B9.35V B9.12V B8.90V B8.69V B8.50V A8.32V A8.00V A7.71V A7.21V 6.80V 6.45V 6.15V
16+16+16
6.03 5609     C9.99V B9.72V B9.47V B9.25V B9.03V B8.83V B8.65V A8.31V A8.01V A7.49V A7.06V 6.70V 6.39V

روابط طراحی تیرچه

در تصویر زیر فورمولهای طراحی آورده شده است.