بلوک EPS

مواد تشکیل دهنده بلوک EPS شامل سیمان، پوزولان، دانه های EPS،ماسه سیلیسی می باشد.

این بخش در حال نگارش است

بلوک EPS

بلوک EPS