آزمایشات تیرچه استاندارد

در این برگه سعی خواهد شد آزمایشات صورت گرفته توسط مدیر کنترل کیفیت واحد ارئه شود. که شامل آزمایشات تیرچه استاندارد(اجباری) و یک سری آزمایشات اختیاری است.

در این قسمت فقط آزمایشات مربوط به بتن، مصالح سنگی، خیز تیرچه بیان می شود.

آزمایشات مربوط به میلگرد در یک صفحه جدا گانه بیان خواهد شد.

آزمایشگاه بتن

آزمایشگاه بتن

آزمایشات اختیاری

در این قسمت به بیان آزمایشات صورت گرفته خارج از استاندارد می پردازیم.

آزمایش اول:میزان تاثیر عمل آوری بتن پاشنه تیرچه با روش آب پاشی

در اکثر کارگاه های تیرچه سازی عمل آوری بتن پاشنه با آب پاشی توسط پمپ آب انجام می شود. در این آزمایش کیفیت این گونه عمل آوری بررسی شده است.

مراحل انجام آزمایش

1-در ابتدا 4 قالب مکعبی 15 سانتی متری را تمیز و روغن کاری میکنیم.

2-در هنگام بتن ریزی تیرچه ها هر 4 قالب را به روش استاندارد پر میکنیم.

3-بعد از 24 ساعت قالب ها را باز کرده و 4 نمونه را در شرایط  محیطی مختلف قرار می دهیم.

4- دو نمونه درون حوضچه عمل آوری پر از آب، دو نمونه روی تیرچه ها که روزانه 4 بار آبیاری می شوند.

5- نمونه ها در سن 28 روزگی مورد آزمایش مقاومت فشاری قرار گرفتند

نتایج آزمایش اول

با توجه به تصویر زیر مشخص می شود که در فصل بهار با 4 بار آب پاشی روی تیرچه ها، مقاومت فشاری تنها 15 درصد کمتر از نمونه با عمل آوری استاندارد است.

مقاومت فشاری نمونه ها تحت عمل آوری مختلف

مقاومت فشاری نمونه ها تحت عمل آوری مختلف

آزمایشات استاندارد ملی (تیرچه بتنی)

آزمایش مربوط به بتن تازه

مقاومت فشاری بتن پاشنه تیرچه

آزمایش اسلامپ

آزمایشات مربوط به سنگدانه

سنگدانه ها – دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت

مصالح سنگی – کلوخه های رسی و دانه های سست

سنگدانه ها – مقدار کل رطوبت قابل تبخیر با خشک کردن

آزمایشات مربوط به تیرچه

آزمایش بارگذاری(خیر تیرچه)

توضیحات آزمایشات بالا در برگه تیرچه استاندارد موجود است.