قیمت روز میلگرد

قیمت روز میلگرد

آخرین به روز رسانی قیمت روز میلگرد

1398/5/20

میلگرد ۸

6 0 كف بنگاه تهران شاخه قزوین/ آریا ذوب میلگرد ۸ – A۲ 4370
۶ ۰ کف بنگاه تهران شاخه ایرانی میلگرد ۸ – A۳ تماس باما
میلگرد ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

میلگرد ۱۰

7.5 0 كف بنگاه تهران شاخه قزوین / البرز / ابهر / ثناء میلگرد ۱۰ – A۲ 4180
7.5 0 کف بنگاه تهران شاخه ایرانی میلگرد ۱۰ – A۳ 4400
میلگرد ۱۲ 0 0 0 0 0 0

میلگرد ۱۲

11 0 كف بنگاه تهران شاخه قزوین / تاکستان / سمنان / ثناء میلگرد ۱۲ – A۲ 4180
11 0 کف بنگاه تهران شاخه ایرانی میلگرد ۱۲ – A۳ 4300
میلگرد ۱۴ 0 0 0 0 0 0

میلگرد ۱۴

15 0 كف بنگاه تهران شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد ۱۴ – A۳ 4230
15 0 کف بنگاه تهران شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد ۱۴ – A۳ 4170
میلگرد ۱۶ 0 0 0 0 0 0

میلگرد ۱۶

19 0 كف بنگاه تهران شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد ۱۶ – A۳ 4230
19 0 کف بنگاه تهران شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد ۱۶ – A۳ 4170
میلگرد ۱۸ 0 0 0 0 0 0

میلگرد ۱۸

24 0 كف بنگاه تهران شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد ۱۸ – A۳ 4220
24 0 کف بنگاه تهران شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد ۱۸ – A۳ 4170
میلگرد ۲۰ 0 0 0 0 0 0

میلگرد ۲۰

30 0 كف بنگاه تهران شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد ۲۰ – A۳ 4240
30 0 کف بنگاه تهران شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد ۲۰ – A۳ 4170
میلگرد ۲۲ 0 0 0 0 0 0

میلگرد ۲۲

36 0 كف بنگاه تهران شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد ۲۲ – A۳ 4220
36 0 کف بنگاه تهران شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد ۲۲ – A۳ 4170
میلگرد ۲۵ 0 0 0 0 0 0

میلگرد ۲۵

47 0 كف بنگاه تهران شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / میانه / اهواز میلگرد ۲۵ – A۳ 4220
47 0 کف بنگاه تهران شاخه آریا ذوب / البرز / ملایر / نطنز / شاهرود میلگرد ۲۵ – A۳ 4170
میلگرد ۲۸ 0 0 0 0 0 0

میلگرد ۲۸

56 0 كف بنگاه تهران شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهواز میلگرد ۲۸ – A۳ 4200
56 0 کف بنگاه تهران شاخه امیرکبیر / زاگرس میلگرد ۲۸ – A۳ 4170
میلگرد ۳۲ 0 0 0 0 0 0

میلگرد ۳۲

75 0 كف بنگاه تهران شاخه اصفهان / نیشابور / کاشان / یزد/ اهواز میلگرد ۳۲ – A۳ 4200
75 0 كف بنگاه تهران شاخه امیرکبیر / زاگرس میلگرد ۳۲ – A۳ 4170
میلگرد ۶.۵ 0 0 0 0 0 0

میلگرد ۶.۵

4.5 0 كف بنگاه تهران کلاف روس / نطنز / ملایر / چین میلگرد ۶.۵ ساده 4550
0 0 0 0 0 0 0
مرجع سایت ایران فلز