عنوان مقاله لاتین:Utilization of oil-based drilling cuttings pyrolysis residues of shale gas for the preparation of non-autoclaved aerated concrete

عنوان مقاله فارسی: بهره برداری از ترکیبات باقیمانده حفاری نفتی از شیل های گازی برای استفاده در بتن گازی اتوکلاو نشده

مشاهده خلاصه مقاله( فارسی)

عنوان مقاله لاتین:Non-autoclaved aerated concrete made of modified binding composition containing supplementary cementitious materials

عنوان مقاله فارسی:

مشاهده خلاصه مقاله(فارسی)

عنوان مقاله لاتین:Non Autoclaved Aerated Concrete (NAAC) Blocks An Alternative Building Construction Material

عنوان مقاله فارسی:

مشاهده خلاصه مقاله

عنوان مقاله لاتین: Introducing a Method to Determine Nonautoclaved Aerated Concrete Air content Based on Packing Theory

عنوان مقاله فارسی:

مشاهده خلاصه مقاله

عنوان مقاله لاتین:High Strength Non­Autoclaved Aerated Concrete

عنوان مقاله فارسی:

مشاهده خلاصه مقاله(فارسی)

عنوان مقاله لاتین:Development Of Light-Weight Concrete Using Non Autoclaved Aerated Concrete (Naac) With Palm Shell

عنوان مقاله فارسی:

مشاهده خلاصه مقاله(فارسی)

عنوان مقاله لاتین:Thermogravimetry analysis, compressive strength and thermal conductivity tests of non-autoclaved aerated Portland cement–fly ash–silica fume concrete

عنوان مقاله فارسی: آنالیز ترموگرافی ، مقاومت فشاری و ضریب هدایت حرارتی بتن هوادهی (گازی)اتوکلاو نشده حاوی سیمان پرتلند خاکستر بادی و دوده سیلیس

مشاهده خلاصه مقاله فارسی (فارسی):

عنوان مقاله لاتین:Utilization of circulating fluidized bed fly ash in preparing non-autoclaved aerated concrete production

عنوان مقاله فارسی:استفاده از پسماند صنعتی دیگ بخار نیروگاه برق و خاکستر بادی در تولید بتن هوادهی(گازی) غیر اتوکلاو

مشاهده خلاصه مقاله (فارسی)