عنوان مقاله لاتین:Effect of fineness and dosage of aluminium powder on the properties of moist-cured aerated concrete

عنوان مقاله فارسی:تاثیردرصد(دوز) و ریزی(نرمی) پودر آلومینیوم بر خصوصیات بتن هوادهی (گازی) عمل آوری شده توسط رطوبت

خلاصه مقاله (فارسی)

عنوان لاتین:Recycling of desulfurization slag for the production of autoclaved aerated concrete

عنوان فارسی: بازیافت سرباره سولفور زدایی (یرباره آهن گدازی) در تولید بتن هوادهی اتوکلاو شده

خلاصه مقاله (فارسی)

عنوان مقاله لاتین: Mechanical properties of lightweight aerated concrete with different aluminium powder content

عنوان مقاله فارسی: خصوصیات مکانیکی بتن سبک هوادهی شده با مقدار پودر آلومینیوم متفاوت

خلاصه مقاله فارسی

عنوان لاتین: Effect of perlite waste addition on the properties of autoclaved aerated concrete

عنوان فارسی: تاثیر افزودن پسماند پرلیت بر بتن هوادهی اتوکلاو شده (بتن گازی)

خلاصه مقاله (فارسی)

عنوان لاتین: Influence of zeolite additive on properties of autoclaved aerated concrete

عنوان فارسی: تاثیر افزودن زئولیت بر خصوصیات بتن هوادهی اتوکلاو شده

خلاصه مقاله فارسی

عنوان لاتین: Mechanical and hydration characteristics of autoclaved aerated concrete

عنوان فارسی: ویژگی های مکانیکی و هیدراتاسیون بتن هوادهی اتوکلاو شده

خلاصه مقاله فارسی

عنوان لاتین: The effect of different fiber reinforcement on the thermal and mechanical properties of autoclaved aerated concrete

عنوان فارسی: تاثیر انواع فیبر های تقویت کننده بر خصوصیات مکانیکی و حرارتی بتن هوادهی اتوکلاو شده

خلاصه مقاله فارسی

عنوان مقاله لاتین: The Influence of the Chalcedony on the Properties of Autoclaved Aerated Concrete

عنوان مقاله فارسی: تاثیر کلسدونی(یک سنگ رسوبی) بر خصوصیات بتن هوادهی اتوکلاو شده

خلاصه مقاله فارسی

مقالات بلوک aac

در این بخش سعی شده است آخرین مقالات بلوک aac، علمی از بهترین ژورنالهای معتبر جمع آوری شود.

مقالات بلوک aac

مقالات بلوک aac

عنوان مقاله:

خصوصیات مکانیکی بتن سبک هوادهی شده با مقدار پودر آلومینیوم متفاوت

در این مقاله تاثیر میزان ریزدانه بودن پودر آلومینیوم با ارزیابی تغییر در کارایی مخلوط، نرخ هوادهی و دانسیته مخلوط تر(تازه) با زمان، وزن مخصوص خشک، مقاومت فشاری، جذب آب خمیر سیمان و ملات هوادهی شده مورد بررسی قرار می گیرد.

آزمون فلو تیبل (یک آزمون سنجش کارایی است) به طور واضح تغییر در کارایی مخلوط ها با نسبت آب به سیمان مختلف مشخص می کند. همچنین آزمایش مخروط مارش(یک آزمون سنجش کارایی است) برای نشان دادن کاهش کارایی با زمان ناشی از هوادهی مناسب است.

دوز(درصد)پودر آلومینیوم مورد نیاز برای رسیدن به چگالی مطلوب با افزایش نرمی (مقدار ریزدانه بودن) آن کاهش می یابد. جذب آب برخلاف تغییرات وزن مخصوص خشک و مقاومت فشاری که در درصد های مختلف پودر آلومینیوم در خمیر و ملات سیمان با افزایش نرمی کاهش می یابند.(هر چه نرمی بیشتر شود مقاومت فشاری و وزن مخصوص خشک کاهش می یابد اما جذب آب افزایش می یابد).

برای دستیابی به نرمی مناسب پودر آلومینیوم، باید به دوز مناسب و نسبت آب به سیمان توجه داشت. دانسیته و مقاومت فشاری و نسبت دانسیته و مقاومت فشاری مشخص شود.

طرح اختلاط و نتایج آزمایشات
وزن مخصوص خشک بلوک aac

وزن مخصوص خشک بلوک aac

در تصویر بالا 4 نمودار وزن مخصوص خشک مربوط به 4 نسبت آب به سیمان 0.4 و 0.5 و0.6 و 0.7 می باشد.

مقاومت فشاری بلوک aac

مقاومت فشاری بلوک aac

در تصویر بالا نموار مقاومت فشاری در برابر وزن مخصوص برای 4 نسبت آب به سیمان مختلف و درصدها و نرمی های مختلف پودر آلومینیوم آورده شده است.

نمودار جذب آب و مقاومت فشاری بلوک aac

نمودار جذب آب و مقاومت فشاری بلوک aac

در تصویر بالا نمودار جذب آب در مقابل مقاومت فشاری و جذب آب در مقابل دانسیته خشک برای نسبت آب به سیمان 0.4 آورده شده است.