بلوک CLC

بلوک های ساخته شده از فوم بتن را بلوک clc می نامند . clc خلاصه واژه Cellular Lightweight Concrete (بتن سبک سلولی) می باشد.

تفاوت بلوک naac و clc

بلوک naac همان بلوک aac اتوکلاو نشده است.اما بلوک clc  سیمان و فوم ماده اصلی تشکیل دهنده آن است.

مراجع مختلف نظر متفاوتی در رابطه با این دو واژه دارند که در ادامه دو نمونه از آنها آورده شده است.

در بعضی مقالات بلوکهای naac و clc را در یک طبقه بندی قرار داده اند.(دانلود مقاله از اینجا). تعدادی از مقالات نیز بلوک naac را بلوک aac که اتوکلاو نشده است تعریف می کنند(دانلود مقاله مرتبط).

این بخش در حال نگارش می باشد